repons

Bondye ap envite w’ fè pati istwa L’ap ekri a e kontinye ekri atravè tan k’ap vini yo. L’ap ofri w’ Sali jodia menm, Sali ki se envitasyon pou pran delivrans Bondye ofri a. Ou ka pran delivrans Bondye a pou ou ak ti etap senp sa yo:

  • Fason pou admèt bezwen ou ba Bondye
  • Fason pou mande Li pou padone ou
  • Fè Jezi konfyans sèlman pou li sove ou
  • Fason pou Swiv Jezikri, Wa Lavi ou, nan lafwa apati jou sa a
Wi, Mwen vle Sove! Poze yon Kesyon

Nan menm moman w’ asepte Jezi, ou tounen PITIT Bondye e Lespri L’ kòmanse viv nan ou. Ou vin fè pati istwa L’ la. Plis w’ap grandi nan relasyon w’ ak Bondye, se plis nan istwa Li a w’ap ka wè e konprann nan lavi w’. Tout peche w’, ke se peche pase ou sa k’ poko fèt, padone, e w’ jwenn kounyea yon aseptasyon total devan L’. Lè w’ kòmanse relasyon sa, Jezi pwomèt pou L’ toujou avèk ou : nan bon kon nan move tan, nan moman kè kontan ou nan moman difisil yo nan lavi a. Li renmen w’ ak yon lanmou etènèl, yon lamou ki pap janm chanje. E non sèlman L’ pwomèt nou lavi ki pap janm fini an, men L’ te vini tou pou w’ te ka fè eksperyans ojektivite, satisfaksyon ak libète nan lavi sa.


Kounye a ou kwè nan Jezi sèlman pou sekou ou, nou vle lapriyè pou ou epi nou vle ba ou kèk resous pou fè pwochen etap yo nan lafwa ou:

Request Received!

Poze yon Kesyon

kesyon an ale