ప్రతిస్పందన

అనాదినుండి రానున్న తరాల వరకు దేవుడు వ్రాస్తూవున్న ఈ గొప్ప కధలో భాగస్తుడివి కావాలని దేవుడు నిన్ను ఆహ్వానిస్తూ వున్నాడు. ఈ దినమే ఆయన నీకు రక్షణ ఇవ్వగోరుతూ వున్నాడు. దేవుడు నీకివ్వగోరే రక్షణకు నీ స్పందన ఏమైయుండగలదు. సామాన్యమైన రీతిలో దేవుని ఆహ్వనానికి నీవు ఈ క్రింది విధంగా స్పందించవచ్చు:

  • దేవునికొరకైన నీతి అవసరత గుర్తించుట
  • క్షమించమని ప్రభువును అడగాలి (ప్రార్ధించాలి)
  • నీ భద్రతకొరకై ఏసు ప్రభువును మాత్రమే విశ్వసించాలి
  • ఈ ఈదినం నుండి ప్రభువును నీ రాజుగా అంగీకరించి విశ్వాసంతో ఆయనను వెంబడించుట
అవును, నేను పునరుద్ధరించాలని అనుకుంటున్నాను! ఒక ప్రశ్న అడగండి

నీవు ఏసునందు విశ్వాసముంచిన మరుక్షణం నుండి నీవు ఆయన కుమారుడవు/ కుమార్తెవై యుంటావు. దేవుని ఆత్మ నీలో నివసిస్తాడు. దేవుని కధలో భాగస్తులైయుంటారు. ఆయన యందకి సహవాసంలో నీవు ఎదిగే కొద్దీ దేవుని కధను గూర్చి నీవు మరింతగా అర్ధం చేసుకోగలవు. నీ జీవితంలోను చూడగలవు. నీ గత, ప్రస్తుత భవిష్యత్తు పాపం యావత్తూ క్షమించబడింది. దేవునిచే సంపూర్ణంగా అంగీకరించబడ్డావు. దేవునితో ఇట్టీ సంబంధాన్ని నీవు ప్రారంభించినపుడు నీ పరిస్థితులన్నిటిలో నీ జీవిత ఒడుదుడుకులన్నిటిలో నీ సంతోషంలో విచారాలలో సదాకాలమూ నీతో వుంటానని ఆయన వాగ్దానం చేస్తూవున్నాడు. శాశ్వతమైనట్టి మార్పులేని తన ప్రేమతో నిన్ను ప్రేమిస్తూవున్నాడు. నిత్యజీవం మాత్రమే కాదు జీవితగురిని చూపించి జీవితాన్ని సాఫల్యం చేసే ఈ జీవితకాలం మట్టుకు స్వేచ్చా సంతోషాలను అనుగ్రహిస్తాడు.


Now that you've trusted Jesus alone for rescue, we want to pray for you and give you some resources to take the next steps in your faith:

Request Received!

ఒక ప్రశ్న అడగండి

ప్రశ్న పంపబడింది